Reklamační podmínky

Úvod » Vše o nákupu » Reklamační podmínky

Reklamační podmínky

1. Obecná ustanovení:

 1. Tyto záruční a reklamační podmínky platí pro nákup a uplatnění reklamace v internetovém obchodě www.KANCL.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je provozovatel internetového obchodu www.KANCL.cz, KANCL s.r.o., se sídlem Dr. Milady Horákové 1212/113, IČ: 02379830, DIČ: CZ02379830, kontakt: info@kancl.cz, tel: 486 111 235, a kupujícího. Tyto záruční a reklamační podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.
 2. Nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy jsou rovněž Obchodní podmínky.
 3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami novým občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
 4. Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:
  • je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
  • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
  • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplívá-li to z povahy věci, např. uplynutí životnosti,
  • je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího, či mechanickým poškozením,
  • vada vznikla v důsledku vnějších událostí, mimo vliv prodávajícího.

2. Vymezení pojmů:

 1. Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
 2. Dodavatel/Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 3. Kupující – vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.
 4. Kupující - spotřebitel – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 5. Kupující - nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
 6. Obchodní podmínky/Podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu.

3. Záruční odpovědnost za vady:

 1. Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce 24 měsíců u nového spotřebního materiálu. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, a tato se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci.
 2. Pro inkoustové náplně nebo pro hlavy tiskáren nelze uznat záruční závady, pokud pro dané zařízení byly použity náplně či inkousty, které nejsou výrobcem daného zařízení označeny za kompatibilní, a zároveň takové vady byly použitím takových náplní či inkoustů způsobeny.
 3. Při uplatnění záruky má kupující, který je spotřebitelem:
  • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
  • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. V souladu s rozhodovací praxí obecných soudů prodávající za větší počet vad považuje tři vady vyskytující se na věci současně, za vady vyskytující se opakovaně považuje trojí uznání reklamace téže vady na věci.
  • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

4. Reklamace doručení zásilky:

 1. Prodávající odpovídá spotřebiteli za dodání zboží, které je ve shodě s kupní smlouvou.

5. Způsob uplatnění reklamace:

 1. Reklamované zboží je třeba doručit na adresu prodávajícího KANCL s.r.o. Dr. Milady Horákové 1212/113, Liberec.
 2. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, popř. jiným věrohodným způsobem.
 3. Zboží určené na reklamaci zasílané přepravcem musí být zabaleno tak, aby nedošlo k dalšímu poškození přepravou.
 4. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
 5. Prodávající vyrozumí kupujícího o vyřízení reklamace prostřednictvím kontaktu, který spotřebitel v reklamaci uvedl, ve lhůtě pro vyřízení reklamace, do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla.
 6. Prodávající nebo jiný podnikatel určený dle záručního listu k vyřízení reklamace vždy vydá písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.
 7. V případě nejasností se s Vaším problémem obraťte na naše reklamační oddělení tel. 486 111 235, případně zašlete email na info@kancl.cz.

6. Doprava reklamovaného zboží:

 1. Reklamované zboží musí kupující dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace. V případě zaslání kupující postupuje podle instrukcí v bodě "Způsob uplatnění reklamace". Po vyřízení reklamace bude kupující vyzván k vyzvednutí zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží kupujícímu zasláno (poštou nebo spediční firmou PPL).
 2. Při zaslání reklamace na dobírku nebude přebrána.
 3. Při uznané reklamaci má kupující nárok na úhradu vniklých nákladů spojených s reklamací (poštovného) v přiměřené výši.

7. Závěrečná ustanovení:

 1. Tyto záruční a reklamační podmínky nabývají platnost a účinnost dne 1. 1. 2018.